Algemene voorwaarden Vof de Noot

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 • Vof de Noot : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de naam Notenboxer.nl, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 29028690.
 • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Vof de Noot een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 • Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Overeenkomst: iedere tussen de koper en Vof de Noot tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Vof de Noot zich heeft verbonden tot de levering van producten tegen de tussen partijen overeengekomen prijs.
 • Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Vof de Noot en een consument wordt gesloten via de webshop of per email, waarbij tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Van een overeenkomst op afstand is in elk geval sprake indien de bestelling middels het bestelproces op de website wordt geplaatst.
 • Website: de website van Vof de Noot, www.notenboxer.nl.
 • Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Vof de Noot aan de koper te leveren zaken, waaronder begrepen kunnen zijn voedingsmiddelen als noten, zuidvruchten, bakartikelen ed.
 • Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om een overeenkomst op afstand binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vof de Noot en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2.    De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3.    Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4.    Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1.    De koper kan geen rechten ontlenen aan het aanbod van Vof de Noot dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Vof de Noot niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3.    De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Vof de Noot, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vof de Noot anders aangeeft. In geval van een overeenkomst op afstand geldt als moment van contractsluiting het moment waarop de bestelling van de koper door Vof de Noot per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden, zoals de betaling.
 4.    Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | UITVOERING EN LEVERING

 1.    Vof de Noot neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 2.    Vof de Noot is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 3.    Vof de Noot zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Wij versturen de bestelling binnen 24 uur. Alle overeengekomen leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Vof de Noot treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 4.    Vanaf het moment dat het verzuim van Vof de Noot intreedt, is de koper gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de koper daartoe overgaat, vergoedt Vof de Noot zo spoedig mogelijk alle van de koper ontvangen betalingen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele verdere schade.
 5.    Vof de Noot behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden. Nalevering kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen, indien het bestelde product niet op voorraad is en moet worden nabesteld.
 6.    Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

 

ARTIKEL 5. | OVERMACHT

 1.    Vof de Noot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Vof de Noot door een tekortkoming van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2.    Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Vof de Noot opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, doet Vof de Noot daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald.
 3.    Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1.    Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2.    De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 3.     de levering van producten die bederven of die een voor uitoefening van het recht van ontbinding een te beperkte houdbaarheid hebben, waaronder versproducten en andere producten met een beperkte houdbaarheid;
 4.    de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en/ of waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 5.     de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 6.    de levering van producten die overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek van het recht van ontbinding zijn uitgesloten.
 7.    De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail een verzoek in te dienen bij Vof de Noot. Zo spoedig mogelijk nadat Vof de Noot in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Vof de Noot de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 8.    Indien de consument het recht van ontbinding toekomt en daarvan gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
 9.    Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het geleverde onbeschadigd, ongebruikt en in de originele staat en verpakking aan Vof de Noot retourneren.
 10.    Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geldt dat indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, Vof de Noot gerechtigd is deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 11.    Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand, conform het bepaalde in lid 3, door Vof de Noot is bevestigd.
 12.    Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 13.    Vof de Noot zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Vof de Noot zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

 

ARTIKEL 7. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1.    Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn, in geval van bezorging van de producten, alle vermelde productprijzen exclusief eventuele verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening van de koper komen.
 2.    Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 3.    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden middels vooruitbetaling, op de door Vof de Noot voorgeschreven wijze. De koper kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling door Vof de Noot nog niet is ontvangen.
 4.    In geval uitdrukkelijk betaling op rekening is overeengekomen, dient dit te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Vof de Noot voorgeschreven wijze.
 5.    Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt Vof de Noot zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en, in geval levering nog niet (geheel) heeft plaatsgevonden, de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen, in welk geval de volgende leden toepassing vinden.
 6.    Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 8. | KWALITEIT, GARANTIE, ONDERZOEK EN RECLAMES

 1.    Vof de Noot staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Een door Vof de Noot, toeleverancier of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Vof de Noot kunnen doen gelden.
 2.    De koper is gehouden bij de levering van de producten direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
 3.    Indien het geleverde naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Vof de Noot.
 4.    Indien een gebrek ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbaar kon zijn, dient de koper dit binnen zeven dagen nadat hij van het gebrek op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte kon zijn, schriftelijk aan Vof de Noot kenbaar te maken.
 5.    Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Vof de Noot uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort.
 6.    Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de koper tot betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
 7.    Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Vof de Noot worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de koper. De koper maakt aanspraak op restitutie van de retourkosten indien zijn reclame ter zake door Vof de Noot gegrond wordt bevonden.
 8.    Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

 

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID

 1.    Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Vof de Noot, alsmede behoudens het bepaalde in het vorige artikel, is Vof de Noot na levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2.    Vof de Noot heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen. De koper dient Vof de Noot hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Vof de Noot vervalt.
 3.    of de Noot draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door of namens de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 4.    Vof de Noot is voorts nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze voorwaarden toch aansprakelijkheid van Vof de Noot bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 5.     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 6.    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vof de Noot aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Vof de Noot toegerekend kunnen worden;
 7.     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 8.    Indien op basis van de omstandigheden van het geval, op wettelijke gronden een verdergaande aansprakelijkheid van Vof de Noot mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Vof de Noot betrekking heeft.
 9.    Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Vof de Noot wordt uitgekeerd.
 10.    Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Vof de Noot, zal de koper Vof de Noot vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Vof de Noot, alsmede in verband met het gebruik van de door Vof de Noot geleverde producten.
 11.    De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Vof de Noot bedraagt één jaar
 12.    Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

 

ARTIKEL 10. | KLACHTEN

 1.    Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Vof de Noot.
 2.    Bij Vof de Noot ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1.    Alle door Vof de Noot geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2.    Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en Vof de Noot voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3.    Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4.    Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Vof de Noot aangewezen om van geschillen kennis te nemen.